สภานโยบายฯ เคาะงบด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 67 รวมกว่า 1.46 แสนล้านบาท มุ่งผลิตคนตอบโจทย์ประเทศ พร้อมหนุนผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ด้วยหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สนอว.) จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยประธานสภานโยบายฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.

Read more

63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา ในเวที NRCT Talk เวทีแห่งคนช่างคิด

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา NRCT Talk เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ภายใต้แนวคิด “63 ปี

Read more

60 ปี เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย กับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยในอนาคต

หากย้อนกลับไปในวันที่ 27 ตุลาคม 2505 หรือ เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้ติดตั้งและเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของประเทศ ขนาด 1 เมกกะวัตต์  เดินเครื่องสำเร็จครั้งแรกเมื่อเวลา 18.32 น. และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย ต่อมาในเดือน พ.ย.2520 ได้เปลี่ยนแปลงแกนเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ใช้เชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นไม่เกิน

Read more

63 ปี วช. จัดเวทีเสวนา ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง “ถอดบทเรียนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ63 ปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สาม โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี

Read more

63 ปี วช.จัดเวทีเสวนา ถอดบทเรียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิจัย สู่การพัฒนาพรรณไม้ดอกไม้ประดับไทย ผงาดในเวทีโลก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา อัศจรรย์นานาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องในวันคล้ายสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี เป็นวันที่สอง เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “ 63 ปี

Read more

ผู้แทน อว. และ GISTDA เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 4 แห่งสหประชาชาติ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP หรือ เอสแคป) และรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 4 (the

Read more

ลุ้น นายกฯ นั่งประธานบอร์ดสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้หน่วยงานบริหารงานวิจัย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเห็นถึงบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ วช. ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 63

Read more

วว. /บพท. จับมือพันธมิตร จ.สงขลา เสริมสร้างศักยภาพชุมชน บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลกอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยทั้งการลดปริมาณการปล่อยและเพิ่มศักยภาพในการดูดกลับหรือกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับพันธมิตรจังหวัดสงขลา 6 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดสงขลา   อำเภอระโนด 

Read more

สอวช. – สสวทท ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มุ่งหากลไกสำคัญสู่ความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการของประเทศ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดงาน COSTAT Pre-Summit Workshop เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

Read more

63 ปี วช. ขนงานวิจัยและนวัตกรรม โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทย ในเวที NRCT Talk

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา NRCT Talk เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ภายใต้แนวคิด “63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

Read more