วช. ร่วมกับ จ. ชุมพร นำทีมวิจัย ลุยพื้นที่ ดันนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ ช่วยชาวสวนมังคุด แก้ปัญหาผลิตผลล้นตลาด

วันนี้ (20ตุลาคม 2564) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับจังหวัดชุมพร นำโดย นายสัมฤทธิ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมนักวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “โครงการชุดโรงงานพร้อมเครื่องจักรแปรรูปผลไม้ตัวต่อเพื่อธนาคารผลไม้เคลื่อนที่” และ “โครงการนวัตกรรมแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดสำหรับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน :

Read more

ดาวเทียมชี้อยุธยา สุพรรณบุรี อ่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคกลาง จากภาพจะเห็นได้ว่า #พระนครศรีอยุธยามีหลายอำเภอยังคงท่วมขัง อาทิ อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางซ้าย และ อ.เสนา รวมแล้วกว่า 2 แสนไร่

Read more

วช. วิจัยคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 2 สัปดาห์ รับมืออุทกภัย ปี 64

ปัญหาอุทกภัยในปี 2564 ช่วงเดือนกันยายนถึงปัจจุบัน เกิดจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8-11 กันยายน 2564 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”(Lion Rock ) ช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2564 ได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

Read more

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ ที่ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก

Read more

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T พร้อมให้กำลังใจในการทำงานของทีม U2T ทุกภาคส่วน โดยได้ร่วมหารือประเด็นการดำเนินงานโครงการ U2T รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ

Read more

สกสว. ชี้แจงการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม PMU Forum (วาระพิเศษ) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดรับคำของบประมาณสำหรับงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-15

Read more

“ดนุช ตันเทอดทิตย์” ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. เยี่ยมชมโครงการไอแทป สวทช. ที่นำเทคโนโลยีพัฒนาห้องบ่มผลไม้ ให้วิสาหกิจผู้ส่งออกมะม่วง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงอาร์ทูอีทู ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวง

Read more

วช. ชู“หุ่นยนต์กุ๊กไก่” เพื่อนผู้สูงอายุ ช่วยฝึกสมอง สมาธิแถมได้เล่นเกมผ่อนคลาย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก/หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายห่างไกลจากโรคความจำเสื่อม และช่วยฝึกสมองเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้น รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการ “หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก/หุ่นยนต์เพื่อนผู้สูงอายุ”

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจหลักการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหลักการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ คุณคุปโกเมน วิริยาภิรมย์

Read more

สกสว. เดินหน้าปรับ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ปี 66 – 70 ตามข้อเสนอแนะ รมว.อว. สภานโยบายฯ และภาคีเครือข่าย

15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.)

Read more