วช. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เร่ง สร้างความรู้และบทเรียนการทำงานเครือข่ายนักวิจัย ใน 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติจัดการประชุม เรื่อง “ร่วมสร้างความรู้และบทเรียนการทำงานเครือข่ายนักวิจัย CBR 64” เพื่อย้อนทวนเส้นทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนงาน CBR 63

Read more

วว. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติก

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.นพ.ฉันชาย   สิทธิพันธุ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดเก็บและดูแลจุลินทรีย์โพรไบโอติกและบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาหรือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับจุลิทรีย์โพรไบโอติก  โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน  5

Read more

วช.หนุนทีมวิจัยม.วลัยลักษณ์ พัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำยาอัดไม้แปรรูปอุตสาหกรรม ช่วยผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางพารา ลดต้นทุนการใช้สารเคมีได้กว่า 1.4 ล้านบาทต่อปี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมถึงงานวิจัยและนวัตกรรม ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อย่างเช่น ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน และคณะ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ImPregWooD” ระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำยาอัดไม้แปรรูปอุตสาหกรรม

Read more

GISTDA คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังหลังจากอิทธิพลพายุโนรูเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทย

🛰️🌪️ 29 กันยายน 2565 GISTDA คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมขังหลังจากอิทธิพลพายุโนรูเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลสถิติน้ำท่วมจากดาวเทียมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวพายุ (สีเหลืองอ่อน) และการคาดการณ์ฝน พบว่าหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมขัง+ฉับพลันเพิ่มขึ้น (สีแดง) จากเดิมที่ท่วมอยู่ในปัจจุบัน (สีฟ้า) โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำชี แม่น้ำมูล ลำน้ำสายรองต่างๆ รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคม

Read more

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ สวทช. และภาคเอกชน มุ่งเสริมกำลังสมรรถนะ ‘บุคลากร-นักศึกษา’ ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

(วันที่ 28 กันยายน 2565) : ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

สอวช. ร่วมเวทีถกแนวทางยุติความรุนแรงต่อเด็ก หนุนสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้เยาวชนค้นหาศักยภาพของตนเอง เชื่อพลังจากทุกภาคส่วนช่วยลดความรุนแรงได้

ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รวมพลังเยาวชน ร่วมใส่ใจ โลกไร้ความรุนแรง” ภายใต้โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ประจำปี 2022 ในแนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23

Read more

วว. โชว์ผลงานขับเคลื่อน BCG  Model  ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022  สัญจร “APEC พร้อม  ไทยพร้อม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผลการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG  Model  ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model)  และปุ๋ยอินทรีย์เสริมแบคทีเรียละลายฟอสเฟตร่วมประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม

Read more

7 ต.ค. นี้ ชวนฟังเรื่องเล่า “สัญญาณพิศวงแห่งเอกภพ” จากนักดาราศาสตร์ระดับโลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนล้อมวงฟังเรื่องเล่า “สัญญาณพิศวงแห่งเอกภพ” โดยศาสตราจารย์ ดร. ดันแคน ลอริเมอร์ นักดาราศาสตร์ระดับโลกตัวจริงเสียงจริง ผู้ค้นพบ “Fast Radio Bursts” สัญญาณเพียงเสี้ยววินาทีจากแหล่งกำเนิดลึกลับในเอกภพ บุกเบิกเส้นทางศึกษาจักรวาลวิทยาแขนงใหม่ นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของทั่วโลกเพื่อไขปริศนาสัญญาณนี้

Read more

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมICEYE (ไอซ์อาย) 8 จังหวัดลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล น้ำท่วมกว่า 4 แสนไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม ICEYE (ไอซ์อาย) ของวันที่ 28 กันยายน 2565 พบน้ำท่วมขังในบริเวณหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล รวมทั้งสิ้น 410,328 ไร่ ในเขตจังหวัด #ศรีษะเกษ 112,676 ไร่ #สุรินทร์ 109,747 ไร่ #ร้อยเอ็ด

Read more

อัพเดทพายุโนรูเคลื่อนใกล้เข้าไทย

ภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ-8 ของญี่ปุ่นล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 65 พบพายุโนรูเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าไทยช่วงดึกวันที่ 28 กันยายน 2565 (อาจจะเป็นดีเปรสชั่น ต้องดูความเร็วลมของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือปราการด่านแรกที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์

Read more