สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data นำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งเป้าหมายบูรณาการข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายด้านอาหารในโรงเรียนและสุขภาพนักเรียน นำไปสู่การบริหารจัดการให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี นายณรงค์

Read more

วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่ วช.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปี 2564 มาแถลงข่าว “วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่ วช.” เป็นผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย

Read more

อพวช. ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ประชุมหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือความร่วมมือ กับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ การนำนิทรรศการไปจัดแสดงตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ร่วมบูรณาการพัฒนากิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

Read more

สอวช. ร่วมเวที มรภ.สุราษฎร์ธานี ชี้แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

(7 มิถุนายน 2564) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ “นโยบาย อววน. สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต” ภายใต้โครงการอาหารสมองออนไลน์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์กว่า 330 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

มทร. ธัญบุรี ผลิตเสียงบรรยายภาพ ช่วยเปิดโลกสำหรับผู้พิการทางสายตาได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

โลกกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของมนุษย์ผู้ใช้งานยุคไอที ในขณะที่ผู้พัฒนาบางส่วนได้ลืมไปว่าในสังคมนี้ยังมี “ผู้พิการทางสายตา” ที่ต้องการนวัตกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป โทรทัศน์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงได้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย และในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถรับชมได้ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ บนจอมือถือ บนแท็บเลต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของแต่ละคนมากขึ้น แต่เคยสงสัยไหมว่าผู้พิการทางสายตา ดูโทรทัศน์อย่างไร

Read more

เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ “Astro Challenge : ปริศนาดาราศาสตร์” ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

Read more

เลขาฯ สกศ. นำทีมประชุมผู้บริหาร วางแผนปรับแนวทางทำงาน สานต่อนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาในช่วงโควิด

เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายสวัสดิ์ ภู่ทอง) ผู้บริหารสำนัก ฯ และบุคลากร สกศ.

Read more