ซินโครตรอนร่วมอนุรักษ์มรดกโลก “เมืองโบราณศรีเทพ” ถอดสูตรอิฐยุคก่อนประวัติศาสตร์

นับเป็นอีกความภาคภูมิใจสำหรับชาวไทยเมื่อ “เมืองโบราณศรีเทพ” ใน จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ซึ่งก่อนมีการประกาศข่าวดีนี้ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมศึกษาก้อนอิฐโบราณเพื่อผลิตอิฐสูตรโบราณสำหรับการบูรณะโบราณสถาน นครราชสีมา – ดร.วุฒิไกร บุษยาพร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Read more

อว. เข้าพบ ประธานองคมนตรี รายงานผลงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีการสำรวจโดย LiDAR เพื่อศึกษาร่องรอยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอภิชาติ​ นพเมือง และ นายนพพร​ รอย​ลาภ​เจริญพร​ รองผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เลขาธิการ​องคมนตรี​ ได้ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย

Read more

CEA แถลงข่าว “EMPOWERING PAKK TAII” ยกระดับ ‘ภาคใต้’ ต่อยอดทุนวัฒนธรรม สู่ Soft Power ระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดงานแถลงข่าว “EMPOWERING PAKK TAII” ยกระดับ ‘ภาคใต้’ ด้วย ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ส่งเสริมให้เมือง ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ เพื่อผลักดันทุนความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่ให้เกิดเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจและภาคชุมชน มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)

Read more

อว. สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้าน “เพลงไทยทางเปลี่ยน” สู่ วงซิมโฟนีออร์เคสตรา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง “เพลงไทยทางเปลี่ยน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

Read more

บพท.รวมพลังทีมวิจัยมหาวิทยาลัย ชูธงวัฒนธรรมไทยสู่โลกเมตาเวิร์ส

บพท.ประสานพลังความรู้ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล เดินหน้าพาทุนวัฒนธรรมไทย บุกโลกเมตาเวิร์สอวดคนทั้งโลก ควบคู่การต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์ในการแก้จน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่าบพท. ได้เชื่อมโยงความร่วมมือกับคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อยอดขยายผล จากคุณค่าทุนวัฒนธรรมของไทย สู่มูลค่าเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก

Read more

อว. เข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช ถวายผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

วว. ร่วมถวายผลงานวิจัย ชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จลง   ณ  พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ประทานพระวโรกาสให้  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

Read more

เชียงใหม่-ลำปางต่อคิวพะเยาสู่เมืองเรียนรู้ระดับโลกปี 2566 หลอมรวมพลังความรู้-พลังพลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุขในพื้นที่      

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชูองค์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่นศึกษาเป็นรากฐานสร้างเชียงใหม่-ลำปาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพื้นถิ่น และปูทางสู่ความเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้โลกของยูเนสโก ต่อเนื่องจากจังหวัดพะเยา ดร.ปุ่น  เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวถึงเส้นทางความสำเร็จของเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางการให้การสนับสนุนของ บพท.โดยย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย หรือให้ความสำคัญกับเรื่องของ ”ท้องถิ่นศึกษา” ด้วยการค้นหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

Read more

สืบเรื่องราวยุคทวารวดีผ่านเครื่องปั้นดินเผาด้วยแสงซินโครตรอน

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อว.) รับตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาโบราณจากกลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี กรมศิลปากร หวังไขปริศนาเรื่องราวในอดีตยุคทวารวดีผ่านชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาด้วยแสงซินโครตรอน ปูทางสู่ความเข้าใจเรื่องของเทคนิค วิธีการผลิต หรือแม้กระทั่งเรื่องการติดต่อ ค้าขาย แลกเปลี่ยนของคนในสมัยโบราณ กรุงเทพมหานคร – ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์

Read more

ซินโครตรอนร่วมศรัทธาศิษย์ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” พิสูจน์พระพุทธรูปทองคำ

คณะนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมศรัทธาศิษย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย นำเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบพกพาพิสูจน์พระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติ ณ วัดป่าสาลวัน ได้ผลวิเคราะห์เป็นทองคำแท้ จากนั้นศิษยานุศิษย์ได้นำไปประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาลนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้สักการะ นครราชสีมา – รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมคณะนักวิทยาศาสตร์

Read more