เชิญชวนเยาวชนร่วมเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ในงาน TACS2022

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจส่งผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) หรือ TACS2022) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาทักษะและศักยภาพสู่การเป็นยุววิจัยรุ่นใหม่บนเวทีระดับประเทศและนานาชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2565

            นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า สดร. ร่วมกับ สสวท. จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เปิดเวทีให้เยาวชนที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยมีหัวข้อหลัก ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ และอุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ เป็นต้น หวังให้เกิดการเรียนรู้ เป็นสนามฝึกฝนและเรียนรู้การทำงานวิจัยและโครงงานดาราศาสตร์พื้นฐาน ฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัยและก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป

            สำหรับการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ จำนวน 40 เรื่อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ทาง https://forms.gle/cBVkHwuZw5pEMFZu5 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/tacs สอบถามโทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ในวันและเวลาราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.