GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และแก้ปัญหาภัยไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมมาประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มพื้นที่ 17 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนป้องกัน ควบคุม บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น ละอองในประเทศไทย

รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองยังคงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญ และมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทุ่มเทสรรพกำลัง องค์ความรู้ และทรัพยากร เพื่อควบคุมและบริหารจัดการแหล่งกำเนิดปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และปฏิบัติงานป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง บนหลักการ “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา”

อย่างไรก็ตาม GISTDA ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านไฟป่าหมอกควันในทุกปี พร้อมพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างทันท่วงที ทั้งด้านการวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.