“แพร็กมาฯ” เผยกลยุทธ์ 3 สำคัญในการบริหาร HR ในยุค Metaverse

ต้องยอมรับว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ ‘Metaverse’ โลกเสมือนจริง ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ให้คนในวัยทำงานต้องเปิดรับเทคโนโลยี ทั้งการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานทางไกล ซึ่งทำให้เข้าใกล้โลก Metaverse มากขึ้นไปอีก

บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด  บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล สู่ Digital Transformation ได้ให้มุมมองด้านการบริหารบุคลากรในยุค Metaverse ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งเผยกลยุทธ์สำคัญ ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรในยุคนี้อีกด้วย

การสร้าง Ecosystem ให้เชื่อมโยงกัน

คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ

คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน Metaverse คือเรื่องที่บริษัทต่างๆ เริ่มให้ความสนใจและกำลังพูดถึงกันอย่างมาก หลายองค์กรเริ่มมีการทดลองเพื่อการเข้าสู่ Metaverse ทั้งนี้ในมุมของ HR ที่ต้องเตรียมตัวอยากให้เริ่มพิจารณา 3 ด้านสำคัญก่อน

ด้านธุรกิจ HR ต้องสามารถมองภาพรูปแบบธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ Metaverse ที่จะกระทบถึง Operating Model และ Talent Model ซึ่งสะท้อนถึง Organization Structure และ Way of work รวมถึง Workforce demand ที่อาจจะต้องมีการวางแผนให้ครอบคลุมทั้ง จำนวน ทักษะความสามารถที่เปลี่ยนไป และ รูปแบบการจ้างงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ด้านพนักงาน การเข้าสู่ Metaverse จะเปิดโอกาสในการบริหาร Culture และ Employee Experiences ได้อย่างยืดหยุ่นและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสร้าง Employer Brand การสรรหาและสัมภาษณ์งานในรูปแบบใหม่ๆ จนไปถึงการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานผ่านทาง Cases ต่างๆที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น

ด้านหน่วยงาน HR เอง  Metaverse จะมาเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของ HR อย่างชัดเจน Services ของ HR บน Metaverse จะถูกขับเคลื่อนด้วย Technology, Automation, AI มากยิ่งขึ้น บทบาทของ HR จะเปลี่ยนไป ซึ่งนำไปสู่การทำ HR Transformation

พัฒนาทักษะใหม่ให้กับคนในองค์กร

คุณวันเฉลิม สิริพันธุ์

คุณวันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่า “สิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค Metaverse จากการศึกษาของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป คือ การสร้างทักษะ (Skill) ใหม่ๆ อันได้แก่ 1. การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 2. ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในโลกอนาคต 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร 4. การบริหารเทคโนโลยีควบคู่ไปกับบุคลากร ให้กับคนในองค์กร เพราะโลกเสมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแข่งขันขององค์กรต่างๆ ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่จึงจำเป็นในการยกระดับทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร นอกเหนือจาก technical skill ต่าง ๆ ที่จำเป็นกับงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมและภายในทีม โดยองค์กรต้องบริหารความท้าทายในการทำ Virtual และ face-to-face ให้สมดุลกัน

สร้าง  HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่

นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวไปข้างต้น อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในยุค Metaverse คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของ HR หรือ การใช้ HR Tech นั่นเอง โดยแต่ละองค์กรหันมาปรับกระบวนการทำงานแทบทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อสร้าง productivity การทำงาน ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ประหยัดเวลา และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับนายจ้างด้วย โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนสู่ Hybrid workplace ที่ยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน โดยพนักงานมีทางเลือกมากขึ้นไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียว องค์กรจึงควรสร้างระบบ HR Tech เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “การมาของยุค Metaverse จะทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้น การเริ่มทำ Transform ในส่วนเล็ก ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเพื่อพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เพราะบุคลากรหรือการบริการจัดการที่มีคุณภาพนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทุกองค์กร” คุณภานุวัฒน์ กล่าวสรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published.