วว. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์  :  23 rd  IAPRI  World  Conference  on  Packaging  สร้างโอกาสการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อัพเดทเทรนด์  เพิ่มเครือข่ายวิชาการ  ต่อยอดธุรกิจ

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   กล่าวว่า  วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ :  23 rd  IAPRI  World  Conference  on  Packaging  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน  2565  ณ ห้องภิรัชฮอลล์  3  ไบเทค บางนา  ในรูปแบบแบบไฮบริด  ภายใต้ Theme  “Survival & Sustainability”   หรือ การสร้างความอยู่รอดและสังคมที่ยั่งยืน  เพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ให้ประจักษ์ชัดบนเวทีโลก  เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อัพเดทเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ทั้งในปัจจุบัน/อนาคต  หน่วยงานเครือข่ายวิชาการและต่อยอดธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยต่อไป

ทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสจัดประชุม  IAPRI  ครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2008  (พ.ศ. 2551)  เป็นเวลากว่า  14  ปีแล้ว  ดังนั้นการจัดงานในช่วงวันที่ 12-15  มิถุนายน 2565  จึงเป็นโอกาสที่สมาชิกหรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก จะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย ตลอดจนเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชียได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก และช่วยส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

International  Association  of  Packaging  Research  Institutes  (IAPRI)  เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ มุ่งส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์  เพื่อความร่วมมือสื่อสารและพัฒนาแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์  โดยมีเครือข่ายทั่วโลก  ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า  90 องค์กรใน  29 ประเทศ ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก  IAPRI  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของชาติด้านการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  บริการทดสอบและให้คำปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ

“…สมาชิก  IAPRI  ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกา การประชุมวิชาการนานาชาติที่ผ่านมาจะจัดในแถบยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมประชุม  ส่งผลให้เป็นอุปสรรคและขาดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในวงการบรรจุภัณฑ์ของไทยเป็นอย่างมาก และที่สำคัญผู้จัดการประชุมจะต้องเป็นสมาชิก IAPRI เท่านั้น  ดังนั้น  วว. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ นอกจากการเสริมแกร่ง SMEs และภาคอุตสาหกรรมแล้ว  ยังต้องการเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของประเทศ  การนำงานนี้เข้ามาในประเทศไทยจึงมุ่งหวังให้เป็นเวทีของนักวิชาการ  นักวิจัย  ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง  นอกจากจะ ได้อัพเดตแนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แล้ว  ยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวงการบรรจุภัณฑ์และต้นน้ำที่เกี่ยวข้องร่วมกัน   โดยมีหัวข้อการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่  Trends and Innovation on Sustainable Packaging, Impact of Chain of Custody on Packaging Verification and Traceability,  The Future of  Fruit & Vegetable  Packaging เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีมาตรการการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมตามหลักการกรมอนามัย สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.   กล่าว

วว. ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์และที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อต่อยอดงานด้านวิชาการและเปิดตลาดใหม่ๆ ไปยังประเทศสมาชิก และขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือเป็นวาระสำคัญหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว.  เลขที่  196  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900   โทรศัพท์  0   2579  1121   ต่อ  3101,  3208,  081  702   8377   โทรสาร   0   2579   7573   เว็บไซต์  :  iapribangkok.com  E-mail  : iapribkksecretariat@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.