สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) ให้กับ กองทัพบก โดยศูนย์การทหารม้า

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นการวิจัยพัฒนาจนถึงขั้นการผลิตและจำหน่าย เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 (S – Curve 11) ของรัฐบาล เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ด้วยการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) กับ กองทัพบก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ด้วยการวิจัยพัฒนาและออกแบบยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของหน่วยผู้ใช้ และส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้หน่วยงานความมั่นคงนำไปทดสอบทดลองใช้งาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8x8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) ให้กับ กองทัพบก โดยศูนย์การทหารม้า นำไปทดสอบทดลองใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ พลตรี จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และกองทัพบก เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) เป็นผลผลิตที่เกิดจากการร่วมวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ กองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้มาซึ่งยานเกราะล้อยางที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของหน่วยใช้งานจริงในพื้นที่ โดยยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) นี้ มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ มีอำนาจการยิงโดยติดตั้งระบบอาวุธขนาด 12.7 มิลลิเมตร มีเกราะป้องกันกระสุนและแรงระเบิด ช่วยปกป้องทหารราบที่อยู่ภายในยานเกราะล้อยางให้ปลอดภัย และมีระบบสื่อสารทางทหารที่ทันสมัยติดตั้งภายในยานเกราะล้อยาง เพื่อใช้ในการควบคุมบังคับบัญชาสนามรบ Battlefield Management System (BMS) ทำให้ทหารราบภายในยานเกราะล้อยางรับทราบสถานการณ์ในการรบที่เหมาะสม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างดียิ่ง

ความสำเร็จในการส่งมอบยานเกราะล้อยาง 8×8 แบบ VN1 (ที่บังคับการ) ให้กับ กองทัพบก โดยศูนย์การทหารม้าเป็นหน่วยผู้ใช้งาน ในวันนี้ ถือเป็นความสามารถของคนไทยที่แสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างชัดเจน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพ อีกทั้งยังเป็นการยืนยันความพร้อมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการเดินหน้าผลิตยานเกราะล้อยางให้ตรงตามความต้องการของกองทัพและสามารถนำเข้าประจำการในกองทัพไทย ลดการนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูง มุ่งเป้าการส่งออก อันจะนำเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.