GISTDA จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมวิจัยพัฒนาการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศยาน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการบินฯ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ


20 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว., บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมการบินและอากาศของประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

การลงนามครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสี่หน่วยงาน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย ในการร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน และอากาศยาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลักดันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ คือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/อวกาศยาน ที่จะนำไปสู่การสร้างและผลิตได้เองในประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศยาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ และห้อง Lap เพื่อให้การวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอากาศยานและอวกาศยาน มีความเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงจะร่วมกันประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน AS9100 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการในอนาคตอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.