สทป. ได้รับใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) ที่สามารถตรวจชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ พร้อมออกใบรับรองผลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อีกทั้ง สทป. มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “การให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ดังนั้น สทป. จึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ได้ตามมาตรฐานสากล มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบของ สทป. มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล

          โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สทป. ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี คุณบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองให้กับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถด้านงานมาตรฐานของ สทป. ก้าวสู่ระดับสากล และรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม 200 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สทป. ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานด้านการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องของการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จนกระทั่งทำให้ สทป. ได้รับการรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) และสามารถออกใบรับรองผลการตรวจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทย โดยรองรับผลิตภัณฑ์จรวด อากาศยานไร้คนขับ ยานภาคพื้นไร้คนขับ และกระสุนขนาด 30 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเป็นการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สทป. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จนได้รับการรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินการของ สทป. มีความเป็นมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และในอนาคตจะขยายขอบข่ายออกไปด้านยานรบและระบบอาวุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพ และยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ สทป. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับให้เป็น Global Standard ในการบริหารงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ให้ก้าวไกลและทัดเทียมสากลได้ต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.