หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของ สทป. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม พร้อมเดินหน้าเข้าสู่สายการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดย สทป. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมป้องกันประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 (S-Curve 11) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สทป. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานให้สามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์เข้าสู่สายการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวความคิด “รู้ใจ ทำเองได้ ใช้ดี มีมาตรฐาน”

สทป. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด้านหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจตรวจค้น พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด และภารกิจทางด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางทหารและพลเรือน โดยรูปแบบการดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ให้สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

จากการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่อง สทป. ได้มีการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยผู้ใช้มาพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยผู้ใช้ ทำให้หุ่นยนต์ของ สทป. ได้รับการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม พร้อมเดินหน้าเข้าสู่สายการผลิต จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

           1. ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก รุ่น D-EMPIR V.4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทป. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหุ่นยนต์ที่สนับสนุนภารกิจตรวจค้น พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด โดยออกแบบให้หุ่นยนต์มีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทนต่อสภาพแวดล้อม ควบคุมและสั่งการแบบไร้สายระยะไกล 300 เมตร ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง และสามารถรับน้ำหนักของวัตถุต้องสงสัยได้ถึง 30 กิโลกรัม

           2. ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการณ์ขนาดพกพา รุ่น NOONAR V.4 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สทป. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหุ่นยนต์ที่สนับสนุนภารกิจตรวจค้น พิสูจน์ทราบ และภารกิจด้านความมั่นคงทั้งทางทหารและพลเรือน โดยออกแบบให้หุ่นยนต์มีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา มีความคล่องตัว ทนทานสูง ควบคุมและสั่งการแบบไร้สายระยะไกล 300 เมตร ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง 30 นาที และรองรับ
แรงกระแทกจากการตกจากที่สูงได้เป็นอย่างดี

หุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินโรงงานหรือแหล่งผลิต ตรวจและทดสอบสมรรถนะทั้งห้องปฏิบัติการและภาคสนาม โดยมีผลการตรวจและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหมที่กำหนด จึงได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระบบยานภาคพื้น ไร้คนขับ สำหรับภารกิจตรวจการณ์ และ/หรือ การเก็บกู้/ทำลายวัตถุระเบิด ตามประกาศกระทรวงกลาโหม ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนไทยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่สามารถทราบได้ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติภารกิจ และที่สำคัญสามารถซ่อมบำรุงได้ภายในประเทศ นอกจากจะเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในด้านการทหารแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต ความสำเร็จของการได้รับการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม จากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กห.) ของหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของ สทป. ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า สทป. พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์เข้าสู่สายการผลิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจการป้องกันประเทศให้เข้มแข็ง เกิดการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างความมั่นคง นำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติ ลดการนำเข้า มุ่งเป้าการส่งออก สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คิดเพื่อชาติ ทำเพื่อคุณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.