ไทย จับมือ อินเดีย ส่งเสริมการศึกษา พร้อมยกระดับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ ร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ร่วมกับ Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific หรือCSSTEAP ประเทศอินเดีย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 GISTDA ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.เครือวัลย์ จำปาเงิน โฆษก GISTDA และหัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างประเทศ สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นจากที่ทั้งสองหน่วยงานมีความต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน โดย CSSTEAP เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับแนวหน้าของอินเดีย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรระดับ Degree Program การจัดฝึกอบรมระยะสั้น และการดำเนินงานวิจัยขั้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยได้

โฆษก GISTDA กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทย โดย GISTDA ในฐานะประธานศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้แห่งอาเซียน (ASEAN Research and Training Center Space Technology and Applications) หรือ ARTSA จะใช้โอกาสตรงนี้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จากภูมิภาคเอเชียใต้สู่อาเซียนด้วย โดย GISTDA จะเป็นตัวกลางในการประสาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภูมิภาคให้ยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.ปรากาศ ชาอูฮัน ผู้อำนวยการ CSSTEAP กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยงาน CSSTEAP ประเทศอินเดียนั้น มีความหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นตัวกลางในการขยายฐานองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากระบบเรดาร์ ผ่านกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดาวเทียมให้กับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.