วว. ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมหารือ Lao  Academy  of  Science

ศ.ดร.ศุภชัย   ปทุมนากุล   รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร   หน่วยงานในสังกัด   และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต กับ Lao  Academy  of  Science  โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอภารกิจการดำเนินงานขององค์กรด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล และความพร้อมในการให้บริการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยชิ้นส่วนระบบราง การรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางตามมาตรฐานสากล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของกระทรวง อว. เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.