วว. /โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกต่อระบบทางเดินอาหารตามข้อกำหนด อย.

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พ.อ.เจษฎา  อุดมมงคล  ผู้อำนวยการ   กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆ ที่ผ่านการคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน  5  ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อเร็วๆนี้ ผ่านระบบไปรษณีย์ไทย

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวว่า  ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ  วว. โดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)  และกองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ซึ่งมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมของอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ต่อการทำวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับโรคหรือกลุ่มอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร  โดยจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการวิจัยพัฒนา  การสนับสนุน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากร ระหว่างสองหน่วยงาน  เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ในเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่ ศคช. วว. พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ผ่านการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างรอบด้านและทันท่วงที  โดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เภสัชวิทยา  สรีวิทยา และกระบวนการรักษาทางการแพทย์เข้าด้วยกัน

“… วว. บูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสารชีวภาพและชีวภัณฑ์ เป็นคลังสายพันธุ์จุลินทรีย์ ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการและให้บริการเพื่อการศึกษาวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยสายการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับโรงงานนำทาง  วว. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ได้คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ  ขณะเดียวกัน วว. ทำการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการให้บริการด้วย เพื่อนำจุลินทรีย์และความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน…” นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ   วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577 9000 , 0 2577 9058   โทรสาร  0 2577 9058  E-mail : tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.