วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี” ให้กับเกษตรกรจังหวัดชุมพร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี” ที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร  ให้กับแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระท่อม ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 55 ราย และจัดอบรมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 90 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชน เพื่อเป็นการลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ผลิตขึ้นจากการอบรมโดย วว. จะสามารถช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้มีการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และจะนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็น เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับใช้ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ วว. ยังมีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรอีก  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทุเรียนคุณภาพเนิน 491 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2595 ณ ศาลาหมู่บ้านบางฝนตก หมู่ 18 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ และกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนและมะพร้าวในเขตอำเภอเมืองและอำเภอปะทิว ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางสน หมู่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9004, 0 2577 9007 ,0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  E-mail : tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.