วศ.เปิดบริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากกาบหมาก

วศ. หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  เปิดบริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสจากกาบหมาก เสริมความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ   

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) กล่าวว่า  การตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งภารกิจหลักของ วศ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในประเทศ  ซึ่ง วศ. เชื่อว่าการตรวจรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจะทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน    โดยล่าสุด กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของ วศ. ได้เปิดให้บริการรับรองภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ:กาบหมาก  ซึ่งเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG Model  และในอนาคตจะมีการขยายบริการทั้งชนิดและจำนวนรวมถึงขอบเขตของการบริการในตรวจสอบให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนี้ วศ.ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัล  เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์  ให้สามารถติดตามกระบวนการการดำเนินงานการรับรองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อไป

 ด้านนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด  ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วศ. กล่าวว่า ปัจจุบันกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงมีแผนที่จะให้บริการการรับรองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve  เช่น  อุปกรณ์ หรือเครื่องยนต์กลไกในหุ่นยนต์อัตโนมัติ ต่าง ๆ

“สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  วศ. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำวัสดุท้องถิ่นทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  และมีการจัดการแบบ Zero Waste  จึงเปิดบริการให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารตามธรรมชาติ : กาบหมาก ขึ้น  โดยได้ศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภาชนะสัมผัสอาหารที่ทำมาจากกาบหมาก  ซึ่งมีข้อกำหนดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา  ปริมาณสารโลหะหนัก  และคุณสมบัติทางด้านกายภาพทั้งด้านความคงทน และความชื้นของภาชนะที่อาจทำให้เกิดเชื้อราได้  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ   และยังต้องผ่านการพิจารณาถึงมาตรฐานในสถานที่ผลิตอีกด้วย”

นางสาวดวงกมล กล่าวว่า ข้อกำหนดในการออกใบรับรองดังกล่าว  แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากล แต่ก็มีข้อกำหนดในการซื้อขายโดยเฉพาะการส่งออกไปต่างประเทศ  ซึ่งต้องนำมาประกอบในวิธีการทดสอบด้วย  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ และผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากกาบหมากมาใช้บริการแล้วกว่า 30  โมเดล  โดย วศ. ได้ให้ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ แล้วกับ 3 ผู้ประกอบการ  คือ วิสาหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง  วิสาหกิจชุมชนโฮมฮักตาก และวิสาหกิจชุมชนผลิตจานกาบหมากและวัสดุธรรมชาติ ห้างฉัตร ลำปาง

สำหรับผู้สนใจการให้บริการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ วศ. สามารถชมได้ที่ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 ( TechnoMart 2022 )  ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ที่ลานParc Paragon และ Living Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.