วว. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ สถานีวิจัยลำตะคอง

ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วย ดร.พงศธร  ประภักรางกูล ผอ.ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ นายมนตรี  แก้วดวง ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. และคณะนักวิจัย  ร่วมให้การต้อนรับ นายธานี  สุโชดายน  เลขานุการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตและการใช้ปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนและปลอดภัยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่กับภูมิปัญญาไทย  ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา  เพื่อนำข้อมูลจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่  10 ตุลาคม 2565 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นหน่วยงานภูมิภาคของ วว. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ วว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.