วว./สนง.เกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย” ให้กับเกษตรกร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.ตันติมา กำลัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) พร้อมคณะนักวิจัย และ นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.” พร้อมบรรยายเรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระบบเกษตรปลอดภัย ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย อำเภอสามโคก จำนวน 30 ราย พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว. ให้ทางกลุ่มเพื่อนำไปผลิตชีวภัณฑ์ในระบบกระบวนการปลูกผัก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ผักร่วมใจบางเตย อำเภอสามโคก ประสบปัญหาแมลง ด้วงหมัดผักในระยะแตกใบอ่อน และหนอนใยผัก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมากกว่า 70% ทีมวิจัย วว. ได้ไปทำแปลงสาธิตโดยใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมีพบว่า ผักที่ได้มีต้นสมบูรณ์ ช่วยลดปัญหาแมลง ลดระยะเวลาการผลิตสั้นลง โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 25 วัน (จากเดิมจะใช้ระยะเวลา 30 วัน) อีกทั้งช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกระบวนการผลิตพืชลงด้วย

อนึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565 วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กำหนดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่ายโมเดล วว.” ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 6 แห่ง คือ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก

ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ในส่วนของ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือ ICPIM 2 มีกำลังการผลิตสารชีวภัณฑ์รวมต่อปี 115,000 ลิตร มีสายการผลิต “สารชีวภัณฑ์” ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืช เพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน วว. สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้จำนวน 3 รูปแบบ คือ หัวเชื้อเหลว หัวเชื้อผง และหัวเชื้อสด ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่

สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9016, 02-577 9021 โทรสาร 0 2577 9009 E-mail : icpim2@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.