GISTDA ร่วมประชุม CEOS Plenary 2022 พร้อมรับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS 2023

ประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม 2022 CEOS Plenary ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก ที่มีหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลกเข้าร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 ที่เมือง Biarritz สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้มอบนโยบายผลักดันในสองประเด็นสำคัญคือ “การลดการปลดปล่อยคาร์บอน” เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมและเทคนิคที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ UNFCC

สำหรับประเด็นที่ 2 นั้น คือ การผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่ง GISTDA จะร่วมกับองค์กรอวกาศในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ESA, NASA USGS JAXA, CNES และ CSA เป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากหน่วยงานสมาชิกในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศภาครัฐและภาคเอกชน startups รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล โดยประเด็นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการประชุม CEOS Plenary 2022 ครั้งนี้ด้วย และที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันดำเนินงานผลักดัน New Space ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นเข้ารับการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อย่างเป็นทางการเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและดึงคุณค่าของ CEOS กลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.