วว.  ต้อนรับ สอวช. / สำนักงบประมาณ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์บริการด้านอุตสาหกรรม

ดร.อาภากร   สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ  นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   นางสาวเบญจมาศ  มหาวงศ์ขจิต  ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 1  สำนักงบประมาณ  พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานและศูนย์บริการด้านอุตสาหกรรมของ  วว.  ได้แก่ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร   โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร และโรงงานนำร่องสำหรับสายการผลิต เครื่องดื่มและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง  อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย  และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดังกล่าว สอวช. และสำนักงบประมาณ จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการผู้ประกอบการร่วมกันด้วย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ วว. เทคโนธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.