วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับหลอดทดลอง (in vitro estimated glycemic index, eGI)

ทั้งนี้ Glycemic  index (GI) หรือ ดัชนีน้ำตาล คือ ค่าที่บ่งบอกถึงความเร็วของอาหารชนิดคาร์โบไฮเดรตหลังรับประทานและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้าหรือเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลกลูโคส

Glycemic  index (GI)   แบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่

1. Low Glycemic หรือ ดัชนีน้ำตาลต่ำ คือ ค่า ≤ 55

2. Medium Glycemic หรือ ดัชนีน้ำตาลปานกลาง คือ ค่าระหว่าง 56-69

3. High Glycemic หรือ ดัชนีน้ำตาลสูง คือ ค่า ≥ 70

ดังนั้นค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารจึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและโรคเบาหวาน

          อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  วว. มุ่งเน้นการวิจัย  พัฒนา บริการ  วิเคราะห์ ทดสอบและให้คำปรึกษาด้านอาหาร   เครื่องดื่มฟังก์ชั่นและสารสำคัญในอาหารจากธรรมชาติ   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ติดต่อได้ที่  โทร 0 2577 9132

(ดร.วราภรณ์ ศรเดช)  E-mail :  waraporn_s@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.