วว. /บพข. เชิญชวนร่วมฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing  Organizations, sDOs) ประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เรื่อง วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ เสนอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาประกาศใช้ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ใช้ หรือนักวิชาการ เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “วัสดุสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ” ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  และ  online  ผ่านโปรแกรม Zoom

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว.  โทร. 0  2579  1121  ต่อ 3205, 3209 (วิสะนี, ภัทรพร, พรธีรา)

หรือ E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.