“ศุภมาส” หนุน NSM บ่มเพาะเยาวชน “จิตอาสา” ในโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเสริมศักยภาพผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรประกอบการยื่น Portfolio เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” ตลอดเดือนเมษายน 2567 นี้ โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการอพวช. หรือ NSM กล่าวต้อนรับและแนะแนวทางการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สำหรับค้นหาความสนใจในอาชีพต่อไปในอนาคต ให้กับเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 89 คน ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “โครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” เป็นโครงการที่จะช่วยบ่มเพาะเยาวชน “จิตอาสา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์ผ่านการฝึกประสบการณ์อาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพในอนาคต ในโครงการฯ นี้ เยาวชนจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่ามากมายจากการทำงาน และยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อประกอบการยื่น Portfolio เป็นโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาทักษะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”

          ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “เยาวชน คือ กำลังสำคัญของประเทศที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง NSM ในฐานะเราเป็นหน่วยงานที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย จึงต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบกับเรายังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิทรรศการ กิจกรรม และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกผ่านการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยในช่วงปิดเทอมของเยาวชนนั้น ถือว่าเป็นเวลาสำคัญที่เยาวชน จะได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ NSM จึงเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ฝึกประสบการณ์ให้กับเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้สู่โลกกว้างนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึก เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในแหล่งเรียนรู้ของ NSM ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชนในทุกด้านทั้งบุคลิกภาพ ความคิดและสติปัญญา พร้อมที่จะต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่แนวทางเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published.