GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และบึงกาฬ รวม 84,465 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน โดยมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำมูล ก่อนออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.