วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยแห่งแรก-แห่งเดียวของไทยจาก สมอ.

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบรับรองระบบงาน มอก. 17065-2556 ( ISO/IEC 17065-2012) การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ : หน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ให้แก่ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับมอบใบรับรองดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) วว. ถือเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ โดยดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจาก สรร. วว. มีการดำเนินงาน
และมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม เป็นต้น

โดย สรร. วว. มีขอบข่ายการรับรองระบบงานประเภทการท่องเที่ยวไทยที่พร้อมให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

“ภารกิจการรับรองมาตรฐานของ วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นอกจากนั้น สรร. วว. ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอบข่ายการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวด้วย” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ สรร.วว. ยังให้บริการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานเกษตร GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการให้มีศักยภาพการแข่งขันที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับบริการและที่ปรึกษาด้านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สรร.วว. โทรศัพท์ 0 2577 9000, 02 577 9373, 061 415 0480 E-mail : thanakorn_s@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *