วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน & พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร ภาครัฐ

           

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร ภาครัฐ  จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  ซึ่งจัดการประกวดรางวัลดังกล่าวเพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ นอกจากนี้ ยังจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนด้วย สำหรับพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดจะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ 

ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า  วว. ตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการดำรงชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย วว. มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

1.วว. จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของ วว. ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   2. วว. จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีที่ใช้อย่างยั่งยืน และแนวทางการปฏิบัติที่ดี 3.วว. จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี สื่อสารให้พนักงานและลูกจ้างของ วว. ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  4. วว. ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่หลัก ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน  5. วว. จะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์และจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน รวมทั้งการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน และ 6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

    “จากการที่ วว. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว เป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอีกวาระหนึ่งขององค์กร ซึ่งเกิดจากการรวมพลังของบุคลากรในการสนับสนุนส่งเสริมและปฏิบัติตามกรอบนโยบายอย่างจริงจัง  วว.จะรักษามาตรฐานนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าวสรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published.