พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับรางวัล “Executive of The Year 2021” รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ

          มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี/นักบริหารดีเด่นแห่งปี/องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป

          รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี 2564 นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในด้านการบริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยที่ผ่านมา พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สำเร็จตามพันธกิจ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือทำให้องค์กรได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร โดยนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในด้านความโปร่งใส สุจริตและมีคุณธรรม อีกทั้งยังปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข กล่าวว่า ในการเป็นผู้บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุไปตามวิสัยทัศน์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริหารจะทำได้แต่เพียงผู้เดียวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรในการร่วมกันทำให้องค์กรเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สทป. จะมุ่งมั่นและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไป “สทป. คิดเพื่อชาติ คิดเพื่อคุณ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.