“ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น” คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับดี ให้กับ ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ของ นายเมธิชัย ศุขสมบัติ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 : Thailand Research Expo 2021” เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้ กระทรวง อว. ได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษาโดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตของบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป

นายเมธิชัย ศุขสมบัติ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลรักษาตัวเองหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกใช้ LINE Application เป็นฐานในการเข้าดู เนื่องจาก LINE Application สามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทั้ง ระบบ IOS และระบบ Android นอกจากนี้ ยังสามารถใช้โปรแกรม LINE บนคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสร้างความสะดวกสบายและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วย 6 ฟังก์ชั่นหลัก ได้แก่ การค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงที่สุด การคำนวณดัชนีมวลกาย การสอบถามข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแสดงข้อมูลของโรคและการรักษา การแสดงข้อมูลของยา และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายด่วน 1669

สำหรับระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ระดับดี จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจริยะ ที่จัดขึ้นในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 : Thailand Research Expo 2021” ที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดให้ระบบแชทบอท ฯ สามารถค้นหาข้อมูลของโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งจะมีการนำระบบแชทบอทดังกล่าว ไปใช้ในงานของมูลนิธิหมอชาวบ้านอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.