สอวช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้ารับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทางกระทรวง อว. ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ดังกล่าว ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัด กระทรวง อว. โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

จากรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ สอวช. ได้รับ แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความมุ่งมั่น และเจตนารมย์ของสำนักงานที่มีการบริหารและดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม ตามการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของ สอวช. ซึ่ง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้ประกาศไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานทางจริธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.