วว. จับมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน จากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  และนายสำเริง   แสงภู่วงค์    อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงนามความร่วมมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025   โอกาสนี้  ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติ  ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี  โดยมุ่งหวังร่วมกันที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในผลการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในประเทศและ ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  ในวันที่ 25  มกราคม 2565

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.   กล่าวว่า   วว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  วว.  มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ที่ผ่านมา วว. และพันธมิตร คือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง”  

สำหรับปี 2565  วว. และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ได้ประสานความร่วมมือภายใต้ โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน  โดยทั้งสองหน่วยงานจะนำองค์ความรู้มาพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน จากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  โดย  วว. พร้อมนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดำเนินการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเวลากว่า 20 ปี มาร่วมจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการเคมีและให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

“ความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานมีระยะเวลา  1  ปี  มุ่งหวังร่วมกันที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในผลการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อันจะส่งผลให้การควบคุมคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ วว. กล่าว       

นายสำเริง   แสงภู่วงค์    อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กล่าวว่า  กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ทั่วประเทศ  เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ  ตลอดจนบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ได้แก่  ไฟป่า  หมอกควัน  และพายุลูกเห็บ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ได้อย่างทันท่วงที ถูกที่ ถูกเวลาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านข้อมูล  เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง  ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้น้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรว่าเป็นน้ำฝนที่มีความปลอดภัยไม่ต่างจากน้ำฝนธรรมชาติ

“ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำฝน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวง นอกจากนี้ในอนาคตห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการวิเคราะห์คุณภาพสารฝนหลวง ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  รับคำแนะนำปรึกษา และรับบริการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000   โทรสาร  0 2577 9009  เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมล tistr@tistr.or.th  Line@TISTR

Leave a Reply

Your email address will not be published.