วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ณ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน

ระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน  (CTAP)  ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านโพธิ์พร้อมจิต ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฯ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและปรับปรุงเตาชีวมวลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดอย่างเป็นรูปธรรม   โดยการสนับสนุนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเกษตรกรและนักวิจัย วว.  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างเกษตรกรและภาครัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้  วว.  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา เตาชีวมวลเพื่อชุมชน ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษด้านการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน ดังนี้ 1. มีการออกแบบให้อากาศไหลเวียนอย่างเหมาะสม จึงทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ และคายความร้อนออกมาได้มาก 2. มีช่องว่างอากาศภายในเตา ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันการสูญเสียความร้อน และเกิดการไหลเวียนของออกซิเจนภายในเตาได้อย่างเหมาะสม 3.สามารถกำหนดทิศทางการไหลของแก๊สร้อนและแก๊สเสียได้อย่างลงตัว ทำให้นำความร้อนทิ้ง กลับมาใช้ได้ มีการใช้ปริมาณไม้ 15-21 กิโลกรัม  ถ่าน 5- 7 กิโลกรัม   ขึ้นอยู่กับความชื้นในไม้และถ่านมีค่าความร้อน 32,500-45,500 Kcal/kg (กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม)  อุณหภูมิภายในเตา (เชื้อเพลิงไม้)  500-600 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตา (เชื้อเพลิงถ่าน)  600-800 องศาเซลเซียส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  รับคำแนะนำปรึกษา และรับบริการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000   โทรสาร  0 2577 9009  เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมลtistr@tistr.or.th  Line@TISTR

Leave a Reply

Your email address will not be published.