วศ.อว.ถ่ายทอดความรู้มาตรการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์ ESPReL Checklist สร้างความตระหนักแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนา เรื่อง “ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ESPReL Checklist” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ วศ. ได้แก่ ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม วีวองโกส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมีผู้สนใจร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 200 คน ​

ดร.พจมาน ท่าจีน รักษาราชการแทนรองอธิบดีฯ กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่มีห้องปฏิบัติการใช้สารเคมีอันตรายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคคลากรที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ซึ่งผลักดันโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานฯ ร่วมกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาความปลอดภัย ด้วยแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการปลอดภัย (Safety Guideline) และเครื่องมือสำรวจประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดังกล่าว

ทั้งนี้ วศ. ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพรวมถึงความปลอดภัยของหน่วยตรวจสอบและรับรองมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของเครื่องมือสำรวจประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) ผลักดันการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มอก. 2677 สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับเกณฑ์ของเครื่องมือสำรวจ ESPReL Checklist จะครอบคลุม 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย (2)ระบบการจัดการสารเคมี (3)ระบบการจัดการของเสีย (4)ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ (5) ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย (6)การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ (7)การจัดการข้อมูลและเอกสาร ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำ ESPReL Checklist เป็นไปเพื่อให้สมาชิกในห้องปฏิบัติการทุกคนได้ทำความเข้าใจและลงความเห็นร่วมกันในการตอบคำถามแต่ละข้อ (137 ข้อ) ให้สามารถสำรวจสภาพของห้องปฏิบัติการนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.