GISTDA เปิดตัว “สมอล-วอท” ระบบติดตามแหล่งน้ำขนาดเล็กจากดาวเทียม

20 พฤศจิกายน 2566 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดตัวระบบติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยข้อมูลจากดาวเทียม หรือ Satellite-Based Small Water Source Monitoring

Read more

วว./วช./บพท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย 10 เทคโนโลยีการเกษตร

            นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายขับเคลื่อนเชิงพื้นที่สนับสนุนให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำ 10 เทคโนโลยีการเกษตรที่วิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการและเกษตรกร ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก

Read more

เส้นพลาสติกรักษ์โลก จากเปลือกหอยแมลงภู่-ขยะ PLA สำหรับการพิมพ์สามมิติ ย่อยสลาย 100% นาโนเทค สวทช. ชูนวัตกรรมตอบ BCG ต้นทุนต่ำ เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาฯ ต่อยอดไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผสมขยะพลาสติกชีวภาพ (PLA) พัฒนา “Re-ECOFILA เส้นพลาสติกรักษ์โลกสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ” ย่อยสลายได้ 100% คุณภาพเทียบเท่าของที่มีในท้องตลาดในราคาที่ถูกกว่า หวังทดแทนของนำเข้าราคาสูง สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติของนักเรียน นักศึกษาและคนทั่วไป ตอบ BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน-สีเขียว ช่วยคืนชีพขยะ PLA

Read more