วช. ขึ้นเหนือโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ “โดรน ทางเลือกใหม่ในยุค 5G​ สื่อสาร​ได้ทั่วโลก”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง (การสำรวจ การเกษตร และการป้องกันอุบัติภัย)” ให้แก่ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และคณะ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบังคับโดรนอัตโนมัติระยะไกลให้ก้าวล้ำนำสมัยผ่านการสื่อสารไร้พรมแดนด้วยระบบ 5G และประยุกต์ใช้บริหารจัดการและกิจกรรมด้านงานพัฒนาในพื้นที่สูง พร้อมโชว์ประสิทธิภาพการใช้งานแก่สาธารณชน ณ ปางแฟน Rock n’ River อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

บ่ายวันนี้ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ณ ปางแฟน Rock n’ River จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ผ่านมา นวัตกรรมที่ วช.ให้การสนับสนุนได้นำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์จริงหลายโครงการ สำหรับนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับได้นำมาสู่การต่อยอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอากาศยานการบินไร้คนขับก่อให้เกิดการพัฒนาและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจะมีส่วนช่วยให้การดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในยุคระบบ network 4G/5G การสื่อสารแบบไร้สาย เข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะนำทรัพยากรอย่างเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้มนุษย์เกิดพัฒนาเพื่อช่วยในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้งานใน การขนส่ง การทำเกษตรกรรม และงานสำรวจ การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ยังพบข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการสื่อสาร เนื่องจากการควบคุมอากาศยานที่ต้องใช้วิทยุบังคับทำให้ประสบปัญหาด้านการสื่อสารการควบคุมระยะไกลที่เกินกว่าขอบเขต การควบคุมของรีโมทคอนโทรลซึ่งโดยทั่วไปวิทยุบังคับจะสามารถส่งสัญญาณควบคุมได้ที่ระยะ 3-200 กิโลเมตร ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในพื้นที่สูง โครงการวิจัยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีการบังคับระยะไกลให้ก้าวล้ำนำสมัยด้วยเทคโนโลยีสุดไฮเทคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทีมนักวิจัยได้มีการพัฒนา ระบบซอฟแวร์ (software) ซึ่งจะมีส่วนช่วยที่สำคัญที่ใช้ในการควบคุมอากาศยานผ่านศูนย์ควบคุม (control center) ที่เชื่อมต่อด้วยโครงข่ายการสื่อสารไร้สายระบบ network4G/5 ในการบังคับหรือสั่งการ “โดรน อากาศยานไร้คนขับ” (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) สู่การต่อยอดและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบการทำงานจากห้องควบคุมภาคพื้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่ในการบังคับและควบคุมอากาศยานผ่านการสื่อสารที่ไร้พรมแดนด้วยระบบnetwork 4G/5G พร้อมโดรนอัตโนมัติแบบหลายใบพัด (multi rotor) และแบบปีกตรึง (VTOL) ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั่วทุกมุมโลก ให้สามารถสื่อสารและสั่งการทำงานอากาศยานไร้คนขับในระยะไกลได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่ในการบังคับและควบคุมอากาศยานแบบไร้ขอบเขตจำกัดสามารถสั่งการบินและสื่อสารกับอากาศยานไร้คนขับได้ทุกที่ตลอดเวลาก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้โดรนในทางการแพทย์ในการส่งอาหารให้กับผู้ป่วย การใช้โดรนในการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันอุบัติภัยพร้อมทั้งการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณี ไฟป่า รวมไปถึงการใช้ในโดรนในการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาทางเกษตรให้กับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสื่อสารฉับไวอย่างไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมสุดล้ำทันสมัยนี้จะมีส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ ต่อไป

สำหรับโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง (การสำรวจ การเกษตร และการป้องกันอุบัติภัย)” ได้มุ่งเน้นสู่การพัฒนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติอากาศยานไร้คนขับ เพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง การสำรวจ การเกษตร และการป้องกันอุบัติภัย คณะนักวิจัยพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAV) อัตโนมัติ ผ่านระบบเครือข่าย network 4G/5G ให้แก่คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดยการโชว์การควบคุม​โดรนจากห้องสั่งการ​ที่กรุงเทพ​มหานคร​ผ่านระบบเครือข่าย network 4G/5G​ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนพื้นที่ของประเทศไทย​และทั่วทุกมุม​โลก​ก็สามารถควบคุม​และสั่งการโดรนได้​ด้วยเทคโนโลยี​สุดล้ำนำสมัย​ก่อให้เกิดประโยชน์​อย่างสูงสุดกับทุกภาคส่วน​ ประชาชน​ และประเทศชาติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.