บพค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

(4 เมษายน 2565)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022โดยมีศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และนายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ร่วมลงนาม และมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นสักขีพยาน

โดย บพค. และ อาร์อี100 เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎ กติกา และมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อาทิ การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการชดเชยคาร์บอน การคำนวณและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเล็งเห็นโอกาสในสาขาอาชีพดังกล่าวซึ่งจะเป็นที่ต้องการของทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้สูงได้ในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือดำเนินกิจกรรม “การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในภาคเอกชน เพื่อสร้างระบบนิเวศและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนสายงานอาชีพด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการ บพค. กล่าวว่า บพค. มีภารกิจในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หนึ่งในนโยบายรัฐบาลที่ บพค. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ บพค. จะมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคเอกชน ที่จะต้องการที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎ กติกา การค้าในโลกยุคใหม่ ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของคู่ค้าในต่างประเทศหรือมาตรการทางการค้ากับสิ่งแวดล้อม”

Leave a Reply

Your email address will not be published.