กรมสมเด็จพระเทพฯ มอบรางวัลผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์

          รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า สทน.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน งานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One fine day with nuclear technology (Better solutions for the bright future)  และพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ จำนวน  8 รางวัล ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร  ด้านอุตสาหกรรมอัญมณี  ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา ด้านให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออนาคต ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และรางวัลผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้ สทน. ได้จัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  มีการรวบรวมงานด้านวิชาการ  และผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผลงานการพัฒนาทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก รวบรวมนำมาจัดเป็นนิทรรศการ 6 ด้าน คือ 1) นิทรรศกการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ กับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 2) นิทรรศการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณคดี 3) นิทรรศการด้านงานวิิศวกรรมของ สทน. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 4) นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  5) นิทรรศการ “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย 6) นิทรรศการอาหารพืื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

นอกจากนี้ สทน. ได้แถลงข่่าว สรุปผลการดำเนินงานของ สทน. ในรอบ 16 ปี ถึงผลงานที่นำไปประยุกต์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ   และการเสวนาเรื่อง การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ของไทยในทศวรรษหน้า  งานนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน ศกนี้  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สทน.จึงขอเชิญชวนร่วมรับเสด็จและชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการจัดงานทั้งแบบ onsite และจัด online เต็มรูปแบบทางเว็บไซต์ www.tint.or.th ทางเพจ https://www.facebook.com/thai.nuclear ทางช่อง youtube TINT Channel สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.