บพข. เปิดความร่วมมือครั้งแรกระหว่างไทย-เกาหลีใต้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะร่วมกับบริษัท NAVER เจ้าของ LINE APP เตรียมผลักดันการสร้างตลาดเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน

บพข.เปิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้านการดูแลสุขภาพและระบบดูแลรักษาความปลอดภัย (Smart Cities for healthcare, security and safety) ร่วมกับบริษัท Naver Cloud Corp. เจ้าของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APP) นำทีมผู้พัฒนาระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลด้านพันธุกรรม เซลล์ และยีน ระบบข้อมูลการรักษาความปลอดภัยด้านอาชญากรรมจากประเทศเกาหลีใต้ มุ่งสร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจร นำร่องประเทศไทยและเตรียมสร้างตลาดทั่วภูมิภาคอาเซียนโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในการดำเนินโครงการ

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้านการดูแลสุขภาพ และระบบดูแลรักษาความปลอดภัย (Smart Cities for healthcare, security and safety) ร่วมกับ บริษัท NAVER CLOUD (Corp.) จากสาธารณรัฐเกาหลี ภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP FAIR 2022 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565  โดยถือเป็นความร่วมมือเป็นครั้งแรกระหว่างประเทศไทยและภาคเอกชนประเทศเกาหลีใต้ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ โดย บพข.ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยบูรพา ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบดังกล่าว ถือเป็นการผลักดันให้ประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ในระดับสากล

มร.ยู เจจุน Executive Director จาก NAVER CLOUD CORP. ซึ่งเดินทางพร้อมด้วยตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาระบบดิจิทัลหลายบริษัท อาทิ บริษัท ICHROGENE บริษัท VUNO บริษัท Innodep และ บริษัท Fatos โดย มร.ยู กล่าวว่า ตนเองมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ NAVER CLOUD และ กลุ่มบริษัทสัญชาติเกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสูงด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์สุขภาพ และ ระบบรักษาความปลอดภัยได้มีโอกาสมาร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมกับ บพข.และมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือเป็นครั้งแรกของสองประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้ได้รับประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล หรือเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ หรืออาชญากรรม ได้ และในอนาคตหากการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้านด้านการดูแลสุขภาพ และระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ประสบผลสำเร็จจนสามารถใช้ได้จริงในประเทศไทย บพข. และ NAVER จะมีโครงการพัฒนาตลาดร่วมกันผ่านการสนับสนุนจาก บริษัทไลน์ คอมปานี ประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวขยายผลเชิงพาณิชย์ไปสู่ภูมิภาคอาเซียน ต่อไป

และภายใต้ MOU ฉบับนี้ประกอบด้วย MOA 2 ฉบับ ได้แก่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้านการดูแลสุขภาพ (Smart Cities for healthcare) คือระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ (Smart Cities for Healthcare) เป็นการบูรณาการระบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลีใต้ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรม (Genetic Profile Analysis) เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแบบแม่นยำ (Precision Wellness) รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Medical AI Services) โดยมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ผู้ก่อตั้ง กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคนไทย ที่รองรับการให้บริการ ทางด้าน Healthcare, Wellness และ Medical AI ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท ICHROGENE บริษัท HEALTHHUB บริษัท VUNO บริษัท JLK บริษัท LUNIT บริษัท QTT บริษัท CURAUM บริษัท SPASS ในการพัฒนาระบบบริการแบบแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจะมีการจัดตั้ง Learning Innovation Center ด้าน Healthcare and Medical AI ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ภายในปีนี้

และระบบนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์สำหรับเมืองอัจฉริยะด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย (Smart Cities for Security and Safety) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งมีความสามารถในการติดตามวัตถุ ยานพาหนะและบุคคลที่เฝ้าระวัง ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ปกติ โดยสามารถผนวกรวมกับการแสดงผลบนแผนที่แบบ 3 มิติ และช่วยคาดการณ์เส้นทางในการหลบหนีหลังการก่ออาชญากรรมได้อย่างแม่นยำ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัช ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Fatos และ บริษัท Innodep ซึ่งเป็นบริษัทด้านระบบจำลองเส้นทางแผนที่และระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศเกาหลี โดยในระยะแรกจะทำงานร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และจะเริ่มทดสอบการใช้งานในพื้นที่ Sandbox เดือนกรกฎาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.