วว. /กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี! การตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ  ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จัดการอบรมออนไลน์ ฟรี!  หลักสูตร “การตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565”  เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักต่อการบริหารจัดการ ตลอดจนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน  ในวันที่ 27 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จึงจัดให้มีการอบรมดังกล่าวร่วมกับ วว.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการอบรม ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ ในการตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมครอบคลุมมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 13  มาตรฐาน  ดังนี้

1. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อและดูพรรณไม้ป่า

2. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเภทผาดโผน ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ แคนู/คายัค (Canoe/Kayak) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ตสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

3. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) มาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.  (คุณผาสุก  จีระพันธ์/ คุณจิราวรรณ  แก่นไทย)  โทร.  089 900 5308 , 0  2577  9373 – 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.