วว. จัดฝึกอบรม “หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ”

รศ.ดร.สมหมาย   ผิวสอาด  ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรขั้นสูงทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง เรื่อง หมอนคอนกรีตในงานวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง : มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและการผลิตและระบบคุณภาพ   ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่ง วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาง (ศทร.) จัดขึ้นระหว่างวันที่  23-28  พฤษภาคม  2565  ณ  อาคาร 2 ศทร. วว. เทคโนธานี  โอกาสนี้  ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  วว.  ร่วมเป็นเกียรติด้วย  ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง อาทิ การลงทุนโครงการด้านระบบรางของประเทศไทย  การออกแบบหมอนคอนกรีต  การวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมงานทางด้วยโปรแกรม Finite  Element  เทคโนโลยีการผลิตหมอนคอนกรีต   เจาะลึกมาตรฐานการทดสอบหมอนคอนกรีต   เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นต้นและข้อควรระวังในการทดสอบหมอนคอนกรีตตามมาตรฐานสากล  ระบบคุณภาพ  ISO/IEC17025  สำหรับห้องปฏิบัติการ  แนวทางการจัดทำระบบคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีต  สาธิตการทดสอบหมอนคอนกรีตและชิ้นส่วนงานทางในห้องปฏิบัติการ  การฝึกปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีต เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิต/การติดตั้งหมอนคอนกรีตและงานทาง โครงการรถไปรางคู่ สถานีชุมทางบ้านหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรฯ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทาง (ศทร.) วว.  พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่ง เช่น รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการในการทดแทนการนำเข้าชิ้นส่วนระบบราง นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบในส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางน้ำ หรือการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เช่น รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบขนส่งทางรางและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ในระบบขนส่งและโลจิสติกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ติดต่อได้ที่   โทร.0 2577 9000 , 02577 9143  ต่อ  201  และ  304   E-mail : patcharee_a@tistr.or.th    https://www.tistr.or.th/rttc/   Facebook Page  : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

Leave a Reply

Your email address will not be published.