วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมกับพันธมิตร จัด ประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ในรูปแบบการจัดงาน Virtual  Conference ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ  1.นวัตกรรมด้านสุขภาพการส่งเสริมคุณภาพในสังคมวิถีใหม่  2.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการด้านการศึกษาในสังคมวิถีใหม่  3.อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและการสนับสนุนนวัตกรรม  4.นวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืน  5.การปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัลในสังคมวิถีใหม่   6.การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  โทร. 0 2577 1028-31 ต่อ 397,335,394  หรือที่ 0 2577 6762 , 087 992 9195 , 091 010 7515 , 094 545 3863 E-mail: research@eau.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.