วว. ผนึกกำลัง วช. /พันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร”มุ่งปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ พัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ การส่งออก

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดพืชสกุลไทร” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร” ซึ่ง วว. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ และพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชสกุลไทรทั้งภายในประเทศและการส่งออก   รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการพืชสกุลไทรในภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศ   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับโครงการฯ และร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมฯ ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ดอกไม้ประดับ มีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ  ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ  ศักยภาพของพืชสกุลไทรที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม   การผลิตพืชสกุลไทรให้สวยงามและปราศจากศัตรูพืช   มาตรฐานสินค้าและศักยภาพของผู้ผลิตพืชสกุลไทร  แนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับพืชสกุลไทร   รวมทั้งการเสนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดพืชสกุลไทร   ซึ่งมีผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง  ในวันทื่  22  มิถุนายน  2565  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.