วว. ร่วมประชุม WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event ในฐานะผู้แทน Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2021-2022

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.)  ดร.ฮัฟนี  ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์ เข้าร่วมประชุม WAITRO Horizon Europe  Capacity Building & Networking Event ในฐานะผู้แทน Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2021- 2022 โดยผู้แทน วว. ได้เข้าร่วม Pitching Session, Brainstorming Session และศึกษาดูงาน   ณ  หน่วยงาน Leitat   Technological    Center (LEITAT), Terrassa และ DFACTORY เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย. 2565 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ในการนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอผลงานเด่น Bio-Circular-Green (BCG) Economy ที่ วว. ดำเนินการ เช่น  การเพิ่ม

มูลค่าเมล็ดมะไฟจีนเป็นน้ำมันสกัด และการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมของ WAITRO ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย เช่น รางวัล WAITRO Innovation Award 2021 การจัดสัมมนาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ WAITRO ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของ วว. การนำเสนอ WAITRO ในงานประชุมนานาชาติต่างๆ เพื่อหาสมาชิก  การสำรวจหัวข้อความสนใจภายใต้กรอบ Horizon Europe ของประเทศสมาชิก โครงการความสำเร็จภายใต้กรอบ Horizon  2020 และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนี้ ดร.อาณัติ และ ดร.ฮัฟนี ได้นำเสนอหัวข้อการส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง Novel Food, Food   Ingredients และ Altemative Protein กับหน่วยงาน Center for Innovation, Research and Transfer in Food Technology (CIRTTA)

อนึ่ง WAITRO  (The   World   Association  of  Industrial  and  Technological  Research  Organizations) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร  โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งจาก  UNDP, UNESCO, UNIDO และ  ECOSOC  มีภารกิจสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและองค์กรด้านวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 100 หน่วยงาน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ วว. เป็นสมาชิกของ WAITRO มาตั้งแต่ปี 1985 อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นหน่วยงาน WAITRO Regional Focal Point (RFP) Asia and the Pacific ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสำนักเลขาธิการ WAITRO กับหน่วยงานสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นเครือข่ายองค์กรวิจัยระดับนานาชาติของสมาชิก WAITRO อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.