วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา  พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ   การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันในการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ องค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพ  งานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบราง  ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่ นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  อาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและทักษะตรงตามความต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป  โอกาสนี้คณะผู้บริหาร  บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติด้วย  ในวันที่  29  มิถุนายน  2565  ณ  ห้องประชุม  กวท. ชั้น 8  อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  นับตั้งแต่เริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สำเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมายคือ การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมให้คนในประเทศมีความสามารถและทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการยกระดับเทคโนโลยีไทยไปสู่ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า ทันยุคสมัย ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

“…วว.  เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดการวิจัยพัฒนา และบริการวิเคราะห์ทดสอบ  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ  นอกจากนั้นยังมีความพร้อมและมีศักยภาพในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา ด้านการพัฒนาทักษะขั้นสูงของบุคลากรทั้งจากระบบการศึกษาและบุคลากรในวัยทำงาน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะและผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป…” ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าว

อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชำนาญในการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009    เว็บไซต์    www.tistr.or.th     E-mail  : tistr@tistr.or.th    line@TISTR  IG : tistr_ig

Leave a Reply

Your email address will not be published.