วว. จัดกิจกรรม CSR อบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า จ.ปทุมธานี

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ของ วว. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุสินค้า เก็บไว้ได้นาน และปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ คลองห้า ทำให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ วว. มุ่งมั่นในการดำเนิินงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ภายใต้้มาตรฐาน ISO 26000 โดยคำนึึงถึึงการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ สิ่งแวดล้้อมและสัังคม ตลอดจนการนำทรััพยากรธรรมชาติิมาสร้้างคุุณค่่าให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างแท้้จริิง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศรีนวล ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ กำนันตำบลคลองห้า นายพิกุล เจนกระบวน ผู้ใหญ่หมู่ 12 ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และบุคลากร วว. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนโดยรอบคลองห้า เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. ดำเนินงานตามมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปด้วยความมั่นคงโดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.