วว. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานพันธมิตรสกลนครนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม

นายสายันต์   ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ ดร.ชูพงศ์   คำจวง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการนำผลงานวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม  โดยกรอบความร่วมมือของทั้ง  3 หน่วยงาน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ วทน. เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชน  เศรษฐกิจชุมชน  ทรัพยากรท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

โดยจะนำร่องการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา (เห็ดตับเต่า เห็ดเผาะ และเห็ดระโงก)  ซึ่งมี ดร.ธนภักษ์  อินยอด  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. เป็นหัวหน้าโครงการ โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างสวนป่าต้นแบบสวนเห็ดครัวเรือน  และโรงงานผลิตเห็ดในพื้นที่บ้านโคกสะอาด  ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  (บริเวณเทือกเขาภูพาน)  ซึ่งจะ สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบ Quadruple  Helix  ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการนำ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนาเชิงพื้นที่แบบยั่งยืน  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อนึ่ง เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา วว. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้  วว. ประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ร่วมกับเทคโนโลยีเห็ดป่าไมคอร์ไรซาในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น จังหวัดเชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ  สกลนคร สระแก้ว และสงขลา  พบว่า การนำเห็ดไมคอร์ไรซามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์มากกว่าพืชที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 2-3 เท่า อีกทั้งเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ยังได้ผลผลิตของเห็ดป่าที่เพาะร่วมกับต้นไม้ นับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และยังสามารถช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.