GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม 4 จังหวัดลุ่มน้ำชี-มูล น้ำท่วมขังกว่า 54,000 ไร่ นาข้าวเสียหายแล้ว 27,000 ไร่

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-Skymed-2 วันที่ 26 กันยายน 65 พบน้ำท่วมขังบางส่วนในพื้นที่ 4 จังหวัดลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ทั้งสิ้น 54,889 ไร่ แบ่งออกเป็น #อุบลราชธานี 38,999 ไร่ #ศรีสะเกษ 10,458 ไร่ #อำนาจเจริญ 3,201 ไร่ และ #ยโสธร 2,241 ไร่ ในขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 27,283 ไร่ นอกจากนี้ ยังพบน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรอง ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.