GISTDA จับมือ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้ GI ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ GISTDA และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิทยาการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย พร้อมส่งเสริมและเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ผลักดัน งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

“GISTDA และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน (CWIE : Cooperative and work Intergrated Education) เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นรวมถึงการดำเนินการร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาการเป็น มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนและภาควิชาการ นำประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาร่วมกับการใช้องค์ความรู้ วิจัยสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของชุมชนและสังคมได้ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้ในที่สุด

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนองความรู้ การพัฒนาหลักสูตร และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากร ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System Frontier Research) ของประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือในครั้งนี้ และพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต อธิการบดีฯ กล่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.