วว. หารือหน่วยงานชั้นนำออสเตรเลีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม / เครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมและเครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัด อว. เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติด้านนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการนวัตกรรมการเกษตรสู่แนวปฏิบัติที่ดี และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเครือข่ายนวัตกรรมนานาชาติสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน

คณะผู้บริหาร อว. และ วว. นำโดย ศ.(วิจัย) ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)  ดร.บุณณณิดา  โสดา  ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์  (กวส.) สำนักผู้ว่าการ วว. และดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส  ศนก. เดินทางหารือหน่วยงานชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6 – 12  ธันวาคม 2565 เพื่อประชุมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานวิจัย เช่น The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)   Plant Breeding Institute และ Royal Botanic Garden เป็นต้น

โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้ว่าการ วว. และคณะได้ประชุมร่วมกับ Professor Grant Brinkworth, Principal Research Scientist, CSIRO Health and Biosecurity ณ CSIRO สาขา Eveleigh และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ The Westmead  Innovation Quarter, the Westmead Clinic  โอกาสนี้  ผู้ว่าการ วว.  ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน วว. และการขับเคลื่อนด้านนโยบาย BCG โดยเฉพาะการหารือความร่วมมือในการพัฒนางาน Clinical Trial ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Supplementary Food) รวมถึงความร่วมมือในอนาคตด้านการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืช Plant-Based Protein ซึ่งเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญของ วว. ด้านการสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.