วว. เตรียมจัดประชุม The 7th International  Conference  on  Selenium in the Environment and Human Health

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เตรียมจัดการประชุม  The 7th International  Conference  on Selenium  in  the  Environment  and  Human  Health ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพบปะของนักวิชาการด้านการเกษตร สาธารณสุข และนักศึกษา เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับซีลีเนียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับมนุษย์และสัตว์

ทั้งนี้เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2565  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว.  พร้อมด้วย ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  วว. กล่าวทักทายต้อนรับและขอบคุณ Prof. Dr. Gary  Banuelos, Plant Soil Scientist in the U.S. Department of Agriculture – Agricultural Research Service (USDA-ARS), Water Management Research Unit and Adjunct Professor at California State University ซึ่งจะเป็นวิทยากรหลักและผู้ดำเนินการร่วมจัดการประชุมดังกล่าว  ในโอกาสที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Phytoremediation and Biofortification Strategies Used in California and Other Parts of the World เนื้อหาการบรรยายกล่าวถึงกระบวนการใช้พืชในการบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนและโลหะหนักที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม (ดินและน้ำ) ประโยชน์ของการได้รับซีลีเนียมในปริมาณที่เพียงพอ และผลกระทบต่อร่างกายหากขาดซีลีเนียม การผลิตพืชอุดมซีลีเนียมผ่านการให้ปุ๋ยและน้ำ การผลิตพืชอาหารสัตว์อุดมซีลีเนียมในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย วว. โอกาสนี้ Prof. Dr. Gary  Banuelos ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากการตรวจประเมินโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ด้วยมาตรฐานการวิเคราะห์ภายใต้ระบบ ISO 17025 : 2017 ในระดับสากล ทำหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วย   ณ   วว. เทคโนธานี  คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ Prof. Dr. Gary  Banuelos ยังได้ร่วมประชุมหารือการเตรียมจัดงาน The 7th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health  กับคณะทำงานของ วว. ประกอบด้วย  ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)  ดร.กนกอร   อัมพรายน์ นักวิจัย ศนก. และน.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ วว. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ วว. เทคโนธานี  เพื่อวางกรอบแนวทางดำเนินงานการจัดประชุมนานาชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการเกษตรกรรมของไทยต่อไป

อนึ่ง The 7th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health  เป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่มีนักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตพืชเสริมซีลีเนียมสำหรับมนุษย์และสัตว์ ผลงานวิจัยในระดับพรีคลินิกและระดับคลินิก ผลิตภัณฑ์อุดมด้วยซีลีเนียมจากนานาชาติ อันจะเป็นการพัฒนาการวิจัยและพัฒนางานด้านซีลีเนียมของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. มีความเชี่ยวชาญในการนำซีลีเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่นเดียวกับ วิตามินซี วิตามินอี หรือวิตามินเอ ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งร่างกายต้องการซีลีเนียมทุกวันในปริมาณน้อยๆ แต่ขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเข้ามาใช้ในการเกษตรกรรม อาทิการผลิตข้าวเสริมซีลีเนียม ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสริมซีลีเนียม  เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพที่ปลอดภัย ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.